Ordlistan

A

 • Allmän pension – Omfattar både inkomst- och premiepensionen samt tilläggspension och garantipension. Inkomstpensionen administreras av Försäkringskassan och premiepensionen administreras av PPM.
 • ATP – Allmän tilläggspension som tillsammans med folkpension ingår i det gamla pensionssystemet. Är du född 1938-1954 får du även i fortsättningen en del av din allmänna pension från ATP.
 • Avgiftsbestämd pension – Avgiftsbestämd pension är en pension där avgiften är bestämd till ett visst belopp eller till en viss procent av lönen. Hur stor pensionen blir beror på hur mycket pengar som har betalats in eller bokförts och hur mycket ränta/avkastning det har blivit på pengarna – det vill säga hur stort pensionskapitalet är när pensionen ska börja betalas ut.
 • Avkastning – Det är den värdeökning som ditt pensionskapital växer med.
 • Avkastningsskatt – är en schablonskatt som skall betalas oavsett om värdet på bolagets tillgångar ökat eller minskat. Enligt nu gällande skatteregler ska försäkringsbolaget betala in skatten. Försäkringsbolaget fördelar sedan skatteuttaget på försäkringarna. Skatteunderlaget beräknas genom att man multiplicerar försäkringsbolagets placerade tillgångar vid årets början med föregående års genomsnittliga statslåneränta. För pensionsförsäkringar är avkastningsskatten 15 procent av skatteunderlaget.
 • Avtalspension – Tjänstepension som är knuten till ett anställningsförhållande och grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivaren och en facklig organisation.

B

 • BankID – BankID är en elektronisk legitimation som utfärdas av flera banker. Ett BankID kan vara en nedladdad fil på din dator eller ett fysiskt smart-kort.
 • Barnår – De fyra första åren i ett barns liv som ger en av föräldrarna pensionsrätt från den allmänna pensionen, oberoende av om man har varit föräldraledig eller inte.
 • Basbelopp – Inkomstbasbelopp: Ett belopp i kronor som bestäms av regeringen varje år. Det används bland annat för att beräkna pensionsgrundande inkomster. Inkomstbasbeloppet speglar inkomstutvecklingen i samhället och det allmänna prisläget. Prisbasbelopp: Ett belopp som bland annat används för att beräkna grundavdrag och garantipension.
 • BTP – Bankernas tjänstepension (BTP) är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan Bankinstitutens arbetsgivarorganisation (BAO) och Finansförbundet. BTP ger anställda i banker/företag som är anslutna till BAO ett komplement till den allmänna pensionen.

E

 • E-legitimation – E-legitimation är en elektronisk ID-handling som kan jämföras med vanlig ID-handling, t.ex. ID-kort eller körkort. Äktheten av e-legitimationen kontrolleras av utgivaren som bl.a. undersöker om e-legitimationen är giltig och inte spärrad.

F

 • Familjeskydd – Familjeskydd inom avtalspensionen är ett frivilligt efterlevandeskydd som ger 1 eller 2 förhöjda prisbasbelopp per år till efterlevande efter dödsfall.
 • FTP – Försäkringsbranschens tjänstepension (FTP) är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation (FAO) och FTF/Civilekonomerna/Jusek/Sveriges Ingenjörer. FTP ger anställda i försäkringsbranschen ett komplement till den allmänna pensionen.
 • Förmånsbestämd pension – En pension där storleken är bestämd på förhand, t.ex. en viss procent av den lön man har när man går i pension. Premien ändras under åren när lönen förändras. Pensionen betalas då ut enligt den nivå som är bestämd i försäkringen.

G

 • Garantipension – Ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som har haft liten eller ingen inkomst. Betalas ut tidigast från 65 års ålder.
 • Garantitillägg – För dig som är född mellan 1938 – 1954. Betalas ut från 65-års ålder. Garanterar att din inkomstpension inte blir lägre än den tilläggspension som du har tjänat in t.o.m. 1994.

I

 • Inkomstpension – Ingår i den allmänna pensionen och grundas på din sammanlagda livsinkomst. Inkomstpensionen utgör den största delen av den allmänna pensionen.
 • Internetbank – Den del av bankverksamheten som bankens kunder kan använda sig av på Internet. På Internetbanken kan kunden bl a se sin personliga banksida och betala räkningar. För att komma in på Internetbanken krävs att kunden legitimerar sig.
 • IPS – Individuellt pensionssparande i bank är ett avdragsgillt pensionssparande utan försäkring. Sparandet kan ske på bankkonto, i fonder eller enskilda värdepapper. Samma skatteregler gäller som för pensionsförsäkring. Utbetalning får inte ske förrän spararen fyllt 55 år och utbetalningarna ska normalt pågå under minst 5 år.
 • ITP – Industrins och handelns tilläggspension är en tjänstepension som bygger på kollektivavtal mellan PTK och Svenskt Näringsliv. ITP ger tjänstemän inom den privata sektorn ett komplement till den allmänna pensionen.

K

 • KAP-KL – KAP-KL är en tjänstepension för dig som är anställd inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag. KAP-KL ger anställa inom kommun, landsting, kommunalförbund och vissa kommunala bolag ett komplement till den allmänna pensionen.
 • Kollektivavtalad tjänstepension – Tjänstepension som grundas på kollektivavtal mellan arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och facklig organisation.

L

 • Livsvarig utbetalningstid – Livsvarig utbetalning innebär att pensionen betalas ut så länge du lever – oavsett hur länge det är.

P

 • PA 03 – PA 03 är en tjänstepension för dig som är statligt anställd. PA 03 ger statligt anställa ett komplement till den allmänna pensionen.
 • PA-KFS – PA-KFS är en tjänstepension för dig som är anställd i ett kommunalt bolag. PA-KFS ger anställa i kommunala bolag ett tillägg till den allmänna pensionen.
 • Pensionsinnehav – Det du hittills har tjänat ihop till din pension. Du kan ha pensionspengar i flera pensionsbolag, beroende på hur vilka och hur många arbetsgivare du har haft under livet.
 • Pensionsinstitut -Ett samlingsbegrepp som i minpension.se innefattar de statliga myndigheter och pensionsbolag där du har pension.
 • Pensionskapital – Värdet av en pensionsförsäkring vid en viss tidpunkt. Försäkringens värde utgörs av premier, värdeförändring och eventuell arvsvinst minus avkastningsskatt och försäkringsbolagets kostnader.
 • Pensionsprognos – Ger en ungefärlig bild av din framtida pension. Pensionsprognosen förutsätter att du är frisk och arbetar fram till dess att du går i pension.
 • Pensionsuppgifter – Det du hittills har tjänat ihop till din pension och vad du kan räkna med att få i pension varje månad i allmän pension och tjänstepension.
 • Personlig kod från PPM – Det är den femsiffriga kod du identifierar dig med för att komma åt din kontouppgifter hos PPM via Internet, självbetjäning och personlig service.
 • Plikttjänst – Du kan få särskild pensionsrätt om du har gjort plikttjänst.
 • PPM – PPM – Premiepensionsmyndigheten som informerar om och administrerar premiepensionen.
 • Premie – Inbetalning som sker till din framtida pension.
 • Premiebaserad pension – Vid premiebaserad pension bestäms premien till en viss procent av lönen eller till ett visst belopp. Hur stor pension som betalats ut när man går i pension bestäms av hur mycket pengar som har betalats in och om värdet har förändrats under spartiden.
 • Premiepension – Ingår i den allmänna pensionen och grundas på din sammanlagda livsinkomst. Premiepensionen är den mindre delen som du själv kan välja att placera i fonder.
 • Privat pensionssparande – Pengar som man frivilligt sparar till sin pension, vanligtvis hos försäkringsbolag och banker.

R

 • Reallön – Den köpkraft som lönen har; hur mycket du kan handla för din lön.

S

 • Sjuk- eller aktivitetsersättning – Ersätter det tidigare begreppet förtidspension/sjukbidrag. En inkomstrelaterad ersättning som du kan få om du är mellan 19 – 64 år och om din arbetsförmåga är varaktigt nedsatt med minst en fjärdedel.

T

 • Tilläggspension – Ingår i den allmänna pensionen och ersätter det som tidigare hette allmän tilläggspension (ATP). I den ingår ett garantitillägg som garanterar en absolut lägsta pensionsnivå. Tilläggspensionen beräknas enligt tidigare regler för ATP.
 • Tiotaggare – Personer med en årslön över 10 inkomstbasbelopp kan välja en alternativ ITP-plan i sin kollektivavtalade tjänstepension. Möjligheten finns även för försäkringsanställda (FTP), bankanställda (BTP) och anställda i kommunala bolag (PA-KFS)

U

 • Uttagstid – Den tidsperiod som pensionen utbetalas.

V

 • Värdedatum – Det datum pensionsinnehavet är värderat senast.